Sometimes all it take is a few minutes...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the und...

0

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.


Sometimes all it take is a few minutes to help you and your family members feel more in touch with each other.
all it taketo helpfeelin touch with

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
all it take

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP