Spanish is the only course that it is...

Spanish is the only course that it is not offered in the summer term,...

0
Spanish is the only course that it is not offered in the summer term, but there are several classes offered in the fall.
the only courseitseveraloffered

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
it

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP