Students who are not well – prepared to...

Students who are not well – prepared to be young “adults” with all th...

0
Students who are not well – prepared to be young “adults” with all the responsibilities of life will need __________.
to be assigned more housework from adultsto be given more social responsibilitiesto be encouraged to meet challengesdaily coaching from their teachers

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
to be encouraged to meet challenges

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP