The more you study during semester ________ the...

The more you study during semester, ________ the week before the exam.

0
The more you study during semester, ________ the week before the exam.
you have to study the lessthe less you have to studythe least you have to studythe study less you have

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
the less you have to study

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP