The move to a different environment had brought...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The move to a different environment had brought a...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The move to a different environment had brought about a significant ______ in Mary’s state of mind.

A. impact B. effect C. influence D. change

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Câu hỏi từ vựng.

A. impact (n) + on sbd/smt: ảnh hưởng/tác động tới ai/cái gì.

B. effect (n) + to sbd/smt: ảnh hưởng/tác động tới ai/cái gì.

C. influence (n) + on sbd/smt: ảnh hưởng/tác động tới ai/cái gì.

D. (to) change sbd/smt: thay đổi ai/cái gì.

Các đáp án A, B, C đều đi với giới từ, nên ta chọn D.

Dịch: Việc chuyển tới một môi trường sống mới đã mang lại thay đổi đáng kể trong nhận thức của Mary.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP