The phrase “hinged on” in paragraph 2 is...

The phrase “hinged on” in paragraph 2 is closest in meaning to _______.

0
The phrase “hinged on” in paragraph 2 is closest in meaning to _______.
recovered fromdepended onstarted oncontributed to

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
depended on

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP