You should have persuaded him to change his...

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the se...

0
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
You should have persuaded him to change his mind.
It was essential to persuade him to change his mind but you didn’t. You didn’t persuade him to change because of his mind. You should persuade him to change his mind. You persuaded him to change his mind but he didn’t listen.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
It was essential to persuade him to change his mind but you didn’t.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP