The word "overtaxed" in line 14 is closest...

The word "overtaxed" in line 14 is closest in meaning to _______.

0
The word "overtaxed" in line 14 is closest in meaning to _______.
changed too muchplentifully supplied heavily burdenedwell prepared

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
heavily burdened

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP