They’ve written to each other for years but...

Ngữ Pháp và Từ Vựng They’ve written to each other for years, but this...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

They’ve written to each other for years, but this is the first time they’ve met _______.

A. hand to hand B. heart to heart C. mind to mind D. face to face

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: face to face: mặt đối mặt; trực tiếp đối diện

Dịch nghĩa: Hộ đã viết thư cho nhau rất nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp mặt trực tiếp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP