Thực hiện các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho NaHCO3 vào dung dịch CH3COOH. (b) Cho phân đạm ure vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng. (c) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng. (d) Cho P vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. (e) Cho Al4C3 vào nước. Số thí nghiệm có khí thoát ra là: A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) NaHCO3 + CH3COOH —> CH3COONa + CO2 + H2O (b) (NH2)2CO + Ba(OH)2 —> BaCO3 + NH3 (c) Fe2O3 + HNO3 —> Fe(NO3)3 + H2O (d) P + H2SO4 —> H3PO4 + SO2 + H2O (e) Al4C3 + H2O —> Al(OH)3 + CH4

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP