“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạMặt trời...

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạMặt trời chân lí chói qua tim”.“Mặt trời...

0
“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạMặt trời chân lí chói qua tim”.“Mặt trời chân lí” trong những câu thơ trên của nhà thơ Tố Hữu được hiểu là văn kiện nào?
“Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chủ Tịch (1945).“Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Đông Dương” (1930).“Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943).“Sơ thảo những Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa” (1920).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
“Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Đông Dương” (1930).

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP