We had no time Thus we didn’t visit...

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sen...

0
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
We had no time. Thus, we didn’t visit the museum.
If we had time, we would visit the museum.If we have time, we will visit the museum.If we had had time, we will visit the museum.If we had had time, we would have visited the museum.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
If we had had time, we would have visited the museum.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP