Which of the following can be inferred about...

Which of the following can be inferred about mammals and birds?

0
Which of the following can be inferred about mammals and birds?
Most have either fur or feathers over their bodies.They preceded the dinosaurs.They were too large to hibernate.They could not survive the chilly temperatures.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Most have either fur or feathers over their bodies.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP