X là este của ∝-aminoaxit có công thức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là este của ∝-amin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là este của ∝-aminoaxit có công thức phân tử C5H11O2N; Y và Z là hai peptit mạch hở được tạo bởi glyxin và alanin có tổng số liên kết peptit là 7. Đun nóng 63,5 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp chứa 2 muối và 13,8 gam ancol T. Đốt cháy toàn bộ hỗn hợp muối cần dùng 2,22 mol O2, thu được Na2CO3, CO2, H2O và 7,84 lít khí N2 (đktc). Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phân tử nhỏ trong hỗn hợp E là. A. 59,8% B. 45,35% C. 46,0% D. 50,39%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol muối GlyNa và AlaNa —> nN = a + b = 0,35.2 nO2 = 2,25a + 3,75b = 2,22 —> a = 0,27 và b = 0,43 —> m muối = 73,92 và nNaOH = 0,7 Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,21 —> nY + nZ = 0,21 (1) X là este của Gly hoặc Ala và ancol T. Nếu X là NH2-CH(CH3)-COOC2H5 —> nX = nC2H5OH = 0,3 —> Y, Z tạo ra từ 0,27 mol Gly và 0,43 – 0,3 = 0,13 mol Ala —> Số N trung bình của Y, Z = (0,27 + 0,13)/0,21 = 1,9: Vô lý, loại. Vậy X là NH2-CH2-COOC3H7 —> nX = nC3H7OH = 0,23 —> Y, Z tạo ra từ 0,27 – 0,23 = 0,04 mol Gly và 0,43 mol Ala —> Số N trung bình của Y, Z = (0,04 + 0,43)/0,21 = 2,24 —> Y là dipeptit và Z là heptapeptit nN = 2nY + 7nZ = 0,04 + 0,43 (2) (1)(2) —> nY = 0,2 và nZ = 0,01 Y là (Gly)u(Ala)2-u Z là (Gly)v(Ala)7-v —> nGly = 0,2u + 0,01v = 0,04 —> 20u + v = 4 —> u = 0 và v = 4 là nghiệm duy nhất. Vậy: Y là (Ala)2 (0,2 mol) Z là (Gly)4(Ala)3 (0,01 mol) —> %Y = 50,39%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP