Xà phòng hóa chất nào sau đây không...

Xà phòng hóa chất nào sau đây không thu được ancol?

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Nhận thấy phenyl fomat k thỏa mãn vì sinh ra phenol.

Mà phenol là 1 axit yếu tiếp tục tác dụng với NaOH tạo C6H5ONa Chọn A

______________________________

● Phenyl fomat HCOOC6H5

HCOOC6H5 + 2NaOH → HCOONa + C6H5ONa + H2O

● Metyl axetat CH3COOCH3

CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH

● Tristearin (C17H35COO)3C3H5

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

● Benzyl axetat CH3COOCH2C6H5

CH3COOCH2C6H5 + NaOH → CH3COONa + C6H5CH2OH
Phenyl fomat.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP