Your hair needs __________ You’d better have it...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Your hair needs __________. You’d better have it ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Your hair needs __________. You’d better have it done tomorrow

A. to cut B. being cut C. cutting D. cut

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: need Ving = need to be PII: cần được làm gì

Dịch nghĩa: Tóc của bạn cần được cắt rồi đó. Bạn nên đi cắt tóc vào ngày mai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP