A mutually B apologize C permission D reaction...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A. mutually B. apologize C. permission D. reaction

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: a
lời giải:
mutually : /ˈmjuːtʃʊəli, -tjʊə-/ (trạng từ 2 âm tiết) apologize: /əˈpɒlədʒʌɪz/ (động từ 4 âm tiết)
permission: /pəˈmɪʃ(ə)n/ (trước –ion) reaction: /rɪˈakʃ(ə)n/ (trước –ion)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP