Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác...

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ăng-ghen - Soạn bài Ba cống hiến vĩ...

0
Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ăng-ghen - Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác- Soạn văn lớp 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

1. Bài điếu văn này có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần?

Bài điếu văn này có thể chia làm 3 phần:

  • Phần I: Hai đoạn 1, 2: Giới thiệu chung về những đóng góp của Các Mác.
  • Phần II: Các đoạn 3, 4, 5 và 6: Tổng kết những cống hiến vĩ đại của Các Mác.
  • Phần III: Đoạn 7 và câu cuối cùng: Phần kết luận.

2. Nêu những đóng góp của Mác khiến ông trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại"

Những đóng góp to lớn của Các Mác khiến ông trở thành nhà tư

tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng vĩ đại là:

  • Tìm ra quy luật phát triển của xã hội là trong mỗi giai đoạn lịch sử loài người, hạ tầng cơ sở (việc sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt vật chất trực tiếp, trình độ phát triển kinh tế...) quyết định thượng tầng kiến trúc (thể chế, nhà nước, tôn giáo, nghệ thuật).
  • Phát hiện ra giá trị thặng dư, quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
  • Không chỉ dừng lại ở lí thuyết mà Các Mác chuyển thành hành động cách mạng. Có thể theo Ăng-ghen, đây là cống hiến quan trọng hơn cả trong ba cống hiến của Các Mác nên ông đã dành cho cống hiến này hai đoạn văn trong khi mỗi công hiến trên kia chỉ chiếm một đoạn văn thôi.

3. Để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh tầng bậc (còn gọi là biện pháp tăng tiến). Biện pháp ấy đã được thể hiện như thế nào trong bài điếu văn?

Để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của Các Mác, Ph.Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh tầng bậc (còn gọi là biện pháp tăng tiến). Dùng biện pháp này mục đích của Ăng-ghen là để khẳng định cống hiến sau vĩ đại hơn cống hiến trước. Biện pháp tăng tiến biểu hiện các cụm từ:

  • Nhưng không chỉ có thế thôi.
  • Nhưng đấy hoàn toàn không phải là điều chủ yếu ở Các Mác.
  • Nhưng niềm vui của ông còn hoàn toàn khác nữa.

4. Phân tích thái độ và tình cảm của Ăng-ghen đối với Mác qua cách lập luận so sánh trong bài điếu văn.

Để làm nổi bật công hiến vĩ đại của Các Mác đà tìm ra quy luật phát triển của xã hội là trong mỗi giai đoạn lịch sử loài người, hạ tầng cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc - Ăng-ghen sử dụng biện pháp lập luận so sánh công hiến của Các Mác trong lĩnh vực khoa học xã hội với cống hiến của nhà bác học nổi tiếng Đác-uyn trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Cách lập luận này thể hiện thái độ nghiêm túc và tình cảm quý trọng bạn của Ph.Ăng-ghen đối với Các Mác.

5. Anh (chị) hiểu như thế nào về ý kiến"[...] Ông có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả"?

Ý kiến: “Ông có thể cỏ nhiều kẻ đối địch, nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả" là rất xác đáng. Công hiến của Các Mác là khám phá ra các quy luật xã hội loài người nói chung và xã hội tư bản nói riêng và mọi hoạt động cách mạng của ông cũng không ra ngoài các quy luật ấy. Đúng là các khám phá và hoạt động của Các Mác không nhằm chống lại bất kì một cá nhân ai. Bởi vậy, có thể cổ nhiều người không tán thành phát kiến và hoạt động (đối địch) của ông, nhưng chưa chắc ông đã có một kẻ thù riêng nào.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP