Bài 13 Đại cương về polime - Bài...

Bài 13. Đại cương về polime - Bài 5 trang 64 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(C_6H_6 + CH_2=CH_2 \xrightarrow[]{AlCl_3} C_6H_5CH_2-CH_3\)

\(C_6H_5CH_2-CH_3 \xrightarrow[]{t^0,xt} C_6H_5-CH=CH_2 + H_2\)

\(nC_6H_5-CH=CH_2 \xrightarrow[]{trùng hợp} (-CH(C_6H_5)-CH_2-)_n\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP