Bài 13 Luyện tập: Tính chất của Nitơ...

Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của ch...

0
Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng - Bài 3 trang 61 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Các phương trình hóa học của phản ứng :

\(2NH_3 + 3Cl_2 (dư) \rightarrow N_2 + 6HCl\) (1)

\(8NH_3 (dư) + 3Cl_2 \rightarrow 6NH_4Cl + N_2\) (2)

\(NH_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONH_4\) (3)

\((NH_4)_3PO_4 \xrightarrow[]{t^0} H_3PO_4 + 3NH_3 \uparrow\) (4)

\(2Zn(NO_3)_2 \xrightarrow[]{t^0} 2ZnO + 4NO_2 \uparrow + O_2 \uparrow\) (5)

b) Phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa các chất trong dung dịch :

\(2K_3PO_4 + 3Ba(NO_3)_2 \rightarrow Ba_3(PO_4)_2 \downarrow + 6KNO_3\) (1)

\(2PO_4^{3-} + 3Ba^{2+} \rightarrow Ba_3(PO_4)_2 \downarrow\)

\(2Na_3PO_4 + 3CaCl_2 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2 \downarrow + 6NaCl\) (2)

\(\)\(2PO_4^{3-} + 3Ca^{2+} \rightarrow Ca_3(PO_4)_2 \downarrow\)

\(Ca(H_2PO_4)_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow 2CaHPO_4 + 2H_2O\) (3)

1mol 1mol

\(2Ca^{2+} + 2HPO_4^{2-} \rightarrow 2CaHPO_4\)

\(2(NH_4)_3PO_4 + 3Ba(OH)_2 \rightarrow Ba_3(PO_4)_2 \downarrow + 6NH_3 \uparrow + 6H_2O\) (4)

\(6NH_4^+ + 2PO_4^{3-} + 3Ba^{2+} + 6OH^- \rightarrow Ba_3(PO_4)_2 \downarrow + 6NH_3 \uparrow + 6H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP