Bài 15 Cacbon - Bài 5 trang 70...

Bài 15. Cacbon - Bài 5 trang 70 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng :

C + \(O_2\) \(\xrightarrow[]{t^0}\) \(CO_2\)

12kg 22,4\(m^3\)

xkg 1,06\(m^3\)

\(\Rightarrow x = \dfrac{12.1,06}{22,4} = 0,5678 (kg)\)

Thành phần phần trăm theo khối lượng của C là :

\(\dfrac{0,5678.100}{0,600}\) = 94,63%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP