Bài 2 Axit bazơ và muối - Bài...

Bài 2. Axit, bazơ và muối - Bài 2 trang 10 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Viết phương trình điện li của các chất sau :

a) Các axit yếu : \(H_2S\) , \(H_2CO_3\)

\(H_2S\) \(\leftrightarrows H^+ + HS^-\) ; \(HS^- \leftrightarrows H^+ + S^{2-}\)

\(H_2CO_3 \leftrightarrows H^++HCO_3^-\) ; \(HCO_3^- \leftrightarrows H^+ + CO_3^{2-}\)

b) Bazơ mạnh : LiOH ; LiOH \(\rightarrow Li^+ + OH^-\)

c) Các muối : \(K_2CO_3\) , NaClO , NaHS.

\(K_2CO_3 \rightarrow 2K^+ + CO_3^{2-}\) ; NaClO \(\rightarrow\) \(Na^+\) + \(ClO^-\)

\(NaHS \rightarrow Na^+ + HS^-\) ; \(HS^- \leftrightarrows H^+ + S^{2-}\)

d) Hidroxit lưỡng tính : \(Sn(OH)_2\)

\(Sn(OH)_2\) \(\leftrightarrows Sn^{2+} + 2OH^-\) ; \(H_2SnO_2 \leftrightarrows 2H^+ + SnO_2^{2-}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP