Bài 20 Mở đầu về hoá học hữu...

Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ - Bài 3 trang 91 - Sách giáo khoa Hó...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số gam C do \(CO_2\) tạo ra là : \(\dfrac{12.0,672}{22,4}\) = 0,36 (g)

Thành phần phần trăm của C là :

%C = \(\dfrac{0,36.100}{0,6}\) = 60%

Số gam H trong \(H_2O\) tạo ra là : \(\dfrac{2.0,72}{18}\) = 0,08 (g)

%H = \(\dfrac{0,08.100}{0,6}\) = 13,33%

Thành phần phần trăm của oxi:

100 - (60 + 13,33) = 26,67%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP