Bài 35 Benzen và đồng đẳng Một số...

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 11 tr...

0
Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 11 trang 160 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Khi tách hiđro của 66,25 kg etylbenzen thu được 52,00 kg stiren. Tiến hành phản ứng trùng hợp toàn bộ lượng stiren này thu được hỗn hợp A gồm polistiren và phần stiren chưa tham gia phản ứng. Biết 5,20 gam A vừa đủ làm mất màu của 60,00 ml dung dịch brom 0,15M.

a. Tính hiệu suất của phản ứng tách hiđro của etylbenzen.

b. Tính khối lượng stiren đã trùng hợp.

c. Polistren có phân tử khối trung bình bằng 3,12.105. Tính hệ số trùng hợp trung bình của polime.

Hướng dẫn giải

a) Từ 106 kg etylbenzen điều chế được 104kg stiren.

Khối lượng stiren tạo ra theo lí thuyết : \(m = \dfrac{104.66,25}{106}=65kg\)

Hiệu suất phản ứng: \(H = \dfrac{52.100}{65} = 80\%\)

b) Khối lượng stiren đã trùng hợp .

Sau phản ứng trùng hợp có 52kg gồm polistiren và stiren chưa phản ứng.

Khối lượng stiren chưa phản ứng tính theo phản ứng với dung dịch \(Br_2\).

Số mol \(Br_2\) : 0,15.0,06 = 0,009 (mol)

Số mol stiren còn lại cũng là : 0,009 (mol)

Trong 52kg A có :

\(\dfrac{0,009.52}{5,2}\) = 0,009 (kmol \(Br_2\) ) = 90 (mol \(Br_2\))

Khối lượng stiren chưa phản ứng:

90.104 = 9360 (g)

Khối lượng stiren đã phản ứng trùng hợp:

52000 - 9360 = 42640 (g) hay 42,640 (kg)

c) Hệ số trùng hợp :

n = \(\dfrac{3,12.10^5}{104}\) = \(0,03.10^5\) = 3000

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP