Bài 21 Từ trường của dòng điện chạy...

Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đ...

0
Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Giải bài 3 Trang 132 - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Gọi M là điểm trên đoạn \(O_1O_2\) có cảm ứng từ tổng hợp bằng \(\vec{0}\).

Ta có: \(\vec{B_1}+\vec{B_2}=\vec{0}\Rightarrow \vec{B_1}=-\vec{B_2}\)

Hia vectơ \(\vec{B_1},\vec{B_2}\) có cùng phương, ngược chiều và có cùng độ lớn.

Gọi: \(r_1\) là khoảng cách từ \(O_1\) đến M, \(r_2\) là khoảng cách từ \(O_2\) đến M.

Về độ lớn: \(B_1=B_2\)

\(\Leftrightarrow 2.10^{-7} \dfrac{I_1}{r_1}=2.10^{-7}\dfrac{I_2}{r_2}\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{6}{r_1}=\dfrac{6}{r_2} \Leftrightarrow r_1=r_2=\dfrac{O_1O_2}{2}\)

\(\Rightarrow r_1=r_2=\dfrac{30}{2}=15(cm)\)

Vậy M là trung điểm của \(O_1O_2.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP