Bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất...

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Bài 3 trang 101 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Liên kết đơn ( hay liên kết \(\sigma\) ) là liên kết được tạo thành do sự góp chung 2 electron riêng lẻ giữa hai nguyên tử.

Ví dụ : \(H-H\)

b) Liên kết đôi do sự góp chung của hai cặp electron riêng lẻ giữa hai nguyên tử.

Ví dụ : \(O=O\)

c) Liên kết ba do sự góp chung của ba cặp electron riêng lẻ giữa hai nguyên tử.

Ví dụ : \(N \equiv N\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP