Bài 46 Luyện tập: Anđehit - xeton -...

Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic - Bài 3 trang 21...

0
Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic - Bài 3 trang 212 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các phương trình hóa học :

\(HC \equiv CH+2AgNO_3 +2NH_3 \rightarrow AgC \equiv CAg \downarrow+2NH_4NO_3\)

\(CH_3 -CHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O \xrightarrow[]{dd NH_3} CH_3COONH_4 + 2Ag \downarrow +2NH_4NO_3\)

Cho vào HCl dư :

\(Ag+ HCl\rightarrow\) không xảy ra phản ứng

\(AgC \equiv CAg +2HCl \rightarrow HC \equiv CH \uparrow + 2AgCl\downarrow\)

Khí bay lên là \(C_2H_2 \) và phần rắn còn lại là Ag(Y)

Hòa tan Y : \(Ag + 2HNO_3 \rightarrow AgNO_3 +NO_2 \uparrow + H_2O\)

Khí nâu là \(NO_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP