Bài 25 Kim loại kiềm và hợp chất...

Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm - Bài ...

0
Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm - Bài 3 trang 111 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học:

\(2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2\)

\(n_K=\dfrac {39} {39}=1(mol)\Rightarrow n_{KOH}= 1(mol);n_{H_2}=0,05(mol)\)

\(m_{dung dịch} = 39 + 362-0,5 \times 2=400(g)\)

\(C\%=\dfrac {1\times56} {400}\times 100\%=14\%\)

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP