Bài 25 Kim loại kiềm và hợp chất...

Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm - Bài ...

0
Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm - Bài 7 trang 111 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(2NaHCO_3 \xrightarrow[]{t^o} Na_2CO_3 + CO_2\uparrow +H_2O\)

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

\(m_{H_2O} + m_{CO_2}=m_{hhđầu} - m_{chất rắn sau}=100-69=31(g)\)

Gọi \(x=n_{CO_2}=n_{H_2O tạo thành} \Leftrightarrow 18x+44x = 31 \Rightarrow x=0,5(mol)\)

\(n_{NaHCO_3}=2\times0,5=1(mol) \Rightarrow m_{NaHCO_3}=1\times84=84(g)\)

\(\%m_{NaHCO_3}=\dfrac {84} {100}=84\% \Rightarrow \%m_{Na_2CO_3}=100-94=16\%\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP