Bài 26 Kim loại kiềm thổ và hợp...

Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm th...

0
Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ - Bài 4 trang 119 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(M+2HCl \rightarrow MCl_2 + H_2\)

\(n_{Cl^-trong muối} = \dfrac {5,55-2}{35,5}=0,1(mol)\Rightarrow M=\dfrac{2}{0,05}=40(g/mol)\)

Do đó, kim loại đó là Ca.

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP