Bài 26 Luyện tập: Nhóm halogen - Bài...

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen - Bài 10 Trang 119 - Sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{AgNO_3}=\dfrac{50.1,0625.8}{100.170}=0,025(mol)\)

\(NaBr+AgNO_3 \rightarrow AgBr \downarrow+NaNO_3\) (1)

xmol xmol xmol

\(NaCl+AgNO_3 \rightarrow AgCl \downarrow +NaNO_3\) (2)

ymol ymol ymol

Do nồng độ phần trăm của hai muối bằng nhau và khối lượng dung dịch là 50g nên khối lượng hai muối phải bằng nhau.

Đặt số mol NaBr, NaCl là x, y ta có hệ phương trình:

\(\left\{\begin{matrix}x+y=0,025\\ 103x=58,5y\end{matrix}\right.\)

Giải hệ phương trình ta được: x = 0,009

Vậy \(m_{NaBr}=m_{NaCl}=103.0,009=0,927(g)\)

\(C\%=\dfrac{0,927}{50}=1,86\%\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP