Bài 29 Luyện tập: Tính chất của nhôm...

Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm - Bài 6 tr...

0
Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm - Bài 6 trang 134 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Gọi số mol của K và Al trong hỗn hợp là x,y

\(2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2\) (1)

xmol xmol

\(2Al + 2KOH + 2H_2O \rightarrow 2KAlO_2 + 3H_2\) (2)

ymol ymol

Do X tan hết nên Al phản ứng hết, KOH dư sau (2). Khi thêm HCl, ban đầu chưa có kết tủa vì:

\(HCl + KOH \rightarrow KCl + H_2O\) (3)

x-y x-y

mol mol

Khi HCl trung hòa hết KOH dư thì bắt đầu có kết tủa:

\(KAlO_2 + HCl + H_2O \rightarrow Al(OH)_3 +KCl\) (4)

Vậy để trung hòa KOH dư cần 100ml dung dịch HCl 1M

Ta có: \(n_{HCl} = n_{KOH dư sau phản ứng (2)} = x-y= 0,1 \times 1= 0,1 mol\) (*)

Mặt khác : 39x + 27y = 10,5 (**)

Từ (*) và (**) suy ra x= 0,2; y= 0,1.

\(\%n_k=\dfrac {0,2} {0,3} \times 100\% = 66,67\%\)

\(\%n_{Al}= 100\% - 66,67\%= 33,33\%\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP