Bài 28 Luyện tập: Tính chất của kim...

Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và ...

0
Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng - Bài 3 trang 132 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(Na_2CO_3\) có thể dùng là mềm nước cứng có tính vĩnh cửu.

\(CaSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow Na_2SO_4 + CaCO_3\downarrow\)

\(Ca(HCO_3)_2 + Na_2CO_3 \rightarrow 2NaHSO_4 + CaCO_3\downarrow\)

Vì vậy chúng ta chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP