Bài 27 Nhôm và hợp chất của nhôm...

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm - Bài 5 trang 129 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Gọi x, y lần lượt là số mol Al và Mg

Theo định luật bảo toàn electron:

\(3n_{Al} + 2n_{Mg} = 2n{H_2} \Leftrightarrow 3x + 2y= 2 \times \dfrac {8,96}{22,4} = 0,8(mol)\)

Theo định luật bảo toàn electron:

\(3n_{Al}=2n_{H_2} \Rightarrow n_{Al}=x=\dfrac{2}{3} \times \dfrac{6,72}{22,4}=0,2(mol)\)

\(\Rightarrow y=0,1(mol) \Rightarrow m_{Al}=0,2 \times 27 = 5,4(g)\)

\(m_{Mg}= 0,1 \times 24=2,4(g)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP