Bài 27 Nhôm và hợp chất của nhôm...

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm - Bài 6 trang 129 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(n_{AlCl_3}=0,1 \times 1 = 0,1 (mol)\)

\(n_{Al_2O_3}= \dfrac {2,55}{102}=0,025(mol)\)

Có hai trường hợp:

a. NaOH thiếu

\(AlCl_3 + 3NaOH \rightarrow Al(OH)_3\downarrow + 3NaCl\) (1)

3 x 0,05mol 0,05mol

\(2Al(OH)_3 \xrightarrow[]{t^o} Al_2O_3 + 3H_2O\) (2)

0,05mol 0,025mol

Vậy, \(C_{M(NaOH)}= \dfrac {0,15}{0,2}=0,75(M)\)

b. NaOH dư một phần:

\(AlCl_3 + 3NaOH \rightarrow Al(OH)_3 +3NaCl\) (1)

o,1mol 0,3mol 0,1mol

\(Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow NaAlO_2 + 2H_2O\) (2)

0,05mol 0,05mol

\(2Al(OH)_3 \xrightarrow[]{t^o} Al_2O_3 + 3H_2O\) (3)

0,05mol 0,025mol

\(\Rightarrow n_{NaOH}=0,3+0,05=0,35(mol)\)

\(C_{M(NaOH)} \dfrac {0,35}{0,2}=1,75(M)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP