Bài 32 Hợp chất của sắt - Bài...

Bài 32. Hợp chất của sắt - Bài 1 trang 145 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

\(FeS_2\rightarrow Fe_2O_3 \rightarrow FeCl_3\rightarrow Fe(OH)_3\rightarrow Fe_2O_3\rightarrow FeO\rightarrow FeSO_4 \rightarrow Fe\)

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển hóa:

\((1) 2FeS_2 + \dfrac {11}{2}O_2 \rightarrow Fe_2O_3 + 4SO_2\)

\((2) Fe_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2FeCl_3+3H_2O\)

\((3) FeCl_3 + 3NaOH \rightarrow Fe(OH)_3 +3NaCl\)

\((4) 2Fe(OH)_3 \xrightarrow{t^0} Fe_2O_3 + 3H_2O\)

\((5) Fe_2O_3 + CO \rightarrow 2FeO + CO_2\)

\((6) FeO+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2O\)

\((7)FeSO_4 + Zn \rightarrow ZnSO_4 + Fe\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP