Bài 33 Kính hiển vi - Giải bài...

Bài 33. Kính hiển vi - Giải bài 9 Trang 212 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Số bội giác của hình: \(G_{\infty}=\dfrac{\delta.Đ}{f_1f_2}=\dfrac{16.20}{1.4}=80\)

b) Ta có: \(G_{\infty}=\dfrac{\tan \alpha}{\tan \alpha_0}\)

\(\tan \alpha_0=\dfrac{AB}{Đ}\)

Nên \(G_{\infty}=\dfrac{\tan \alpha}{\dfrac{AB}{Đ}}=\dfrac{Đ. \tan \alpha}{AB} \Rightarrow AB=\dfrac{Đ. \tan \alpha}{G_{\infty}}=\dfrac{Đ. \alpha}{G_{\infty}}\)

\(G_{\infty}\) và Đ không đổi nên:

\(AB_{min}=\dfrac{Đ. \alpha_{min}}{G_{\infty}}=2. \dfrac{1}{3500}.\dfrac{20}{80} \approx 1,43.10^{-4}(cm) =1,43(\mu m)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP