Bài 34 Crom và hợp chất của Crom...

Bài 34. Crom và hợp chất của Crom - Bài 3 trang 155 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Các số oxi hóa đặc trưng của crom là phương án nào?

A. +2, +4, +6.

B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6.

D. +3, +4, +6.

Hướng dẫn giải

Các số oxi hóa đặc trưng của crom là +2 (CrO); +3 (\(Cr_2O_3\)); +6 ( \(CrO_3\)).

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP