Bài 35 Đồng và hợp chất của đồng...

Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng - Bài 2 trang 159 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Cho 19,2g kim loại M tác dụng với dung dịch \(HNO_3\) loãng dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO(đktc). Kim loại M là:

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Zn.

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{NO}=\dfrac {4,48}{22,4}=0,2(mol)\)

\(3M+4nHNO_3 \rightarrow 3M(NO_3)_n + nNO+2nH_2O\)

\(\dfrac {0,6}{n}mol\) 0,2mol

\(\Rightarrow M_M=\dfrac {19,2n}{0,6}=32n \), chỉ có \(M_M=64;n=2\) là phù hợp.

Do đó, kim loại M là Cu

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP