Bài 41 Nhận biết một số chất khí...

Bài 41. Nhận biết một số chất khí - Bài 3 trang 177 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Có các lọ hóa chất không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch không màu sau :\(Na_2SO_4,Na_2S,Na_2CO_3,Na_3PO_4,Na_2SO_3\). Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch \(H_2SO_4\) loãng nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận biết được những dung dịch nào ?

A. \(Na_2CO_3,Na_2S,Na_2SO_3\)

B. \(Na_2CO_3,Na_2S\)

C.\(Na_2S,Na_2CO_3,Na_3PO_4\)

D. \(Na_2SO_4,Na_2S,Na_2CO_3,Na_3PO_4,Na_2SO_3\)

Hướng dẫn giải

Hợp chất \(Na_2SO_4\) \(Na_2SO_3\) \(Na_2CO_3\) \(Na_2S\) \(Na_3PO_4\)

\(H_2SO_4\)

loãng

-

\(SO_2\uparrow \)(sủi bọt,

mùi sốc)

\(CO_2\uparrow\)(sủi bọt

khí)

\(H_2S\uparrow\)sủi bọt,

mùi trứng thối

-

Theo bảng trên ta nhận biết được 3 dung dịch: \(Na_2SO_3, Na_2CO_3,Na_2S\)

Vì vậy, chúng ta chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP