Bài 40 Nhận biết một số ion trong...

Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch - Bài 3 trang 174 - sách...

0
Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch - Bài 3 trang 174 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation:\(NH_4^+,Mg^{2+},Fe^{3+},Al^{3+},Na^+\) nồng độ khoảng 0,1 M. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa:

A. Dung dịch chứa ion:\(NH_4^+\)

B. Hai dung dịch chứa ion: \(NH_4^+, Al^{3+}\)

C. Ba dung dịch chứa ion: \(NH_4^+,Fe^{3+},Al^{3+}\)

D. Năm dung dịch chứa ion:\(NH_4^+,Mg^{2+},Fe^{3+},Al^{3+},Na^+\)

Hướng dẫn giải

Khi dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết được các dung dịch bằng các dấu hiệu:

\(Mg^{2+}\): cho kết tủa trắng

\(Al^{3+}\): keo trắng tan trong NaOH dư

\(Fe^{3+}\): kết tủa nâu đỏ

\(NH_4^{+}\): có khí mùi khai

Phương trình phản ứng:

\(NH_4^++OH^-\rightarrow NH_3\uparrow+H_2O\)

\(Mg^{2+}+OH^-\rightarrow Mg(OH)_2\downarrow trắng\)

\(Al^{3+}+3OH^-\rightarrow Al(OH)_3\downarrow(keo trắng)\)

\(Al(OH)_3+OH^-\rightarrow [Al(OH)_4^-](tan)\)

\(Fe^{3+}+3OH^-\rightarrow Fe(OH)_3\downarrow(nâu đỏ)\)

Còn lại là \(Na^+\)

Ta thấy 5 dung dịch đều có hiện tượng khác nhau.

Vì vậy, chúng ta chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP