Bài 34 Crom và hợp chất của Crom...

Bài 34. Crom và hợp chất của Crom - Bài 1 trang 155 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển hóa sau:

\(Cr \rightarrow Cr_2O_3 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3\rightarrow Cr(OH)_3 \rightarrow Cr_2O_3\)

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển hóa:

\((1) 4Cr + 3O_2 \xrightarrow[]{t^o} 2Cr_2O_3\)

\((2) Cr_2O_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3+3H_2O\)

\((3) Cr_2(SO_4)_3 + 6NaOH \rightarrow 2Cr(OH)_3 + 3Na_2SO_4\)

\((4) 2Cr(OH)_3 \xrightarrow[]{t^o} Cr_2O_3 + 3H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP