Bài 31 Sắt - Bài 4 trang 141...

Bài 31. Sắt - Bài 4 trang 141 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là :

A.Zn. B.Fe.

C.Al. D.Ni.

Hướng dẫn giải

Gọi kim loại là R có hóa trị n.

\(2R + 2nHCl \rightarrow 2RCl_n + nH_2\)

\(\dfrac {2\times 0,015}{n}\)mol 0,015mol

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac {0,336}{22,4}=0,015(mol)\)

\(\Rightarrow m_{R phản ứng} = \dfrac {2\times 0,015}{n} \times M_R = \dfrac {50 \times 1,68}{100}\)

\(\Rightarrow M_R=28n; chỉ có n=2;M_R=56 là phù hợp\)

Do đo, kim loại là Fe

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP