Bài 40 Nhận biết một số ion trong...

Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch - Bài 6 trang 174 - sách...

0
Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch - Bài 6 trang 174 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1 M của một trong các muối sau: \(KCl,Ba(HCO_3)_2, K_2CO_3, K_2S,K_2SO_4\).

Chỉ dùng dung dịch \(H_2SO_4\) loãng, nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch, thì có thể nhận biết được tối đa những sung dịch nào?

A. Hai sung dịch: \(Ba(HCO_3)_2,K_2CO_3\)

B. Ba dung dịch:\(Ba(HCO_3)_2,K_2CO_3,K_2S\)

C. Hai dung dịch:\(Ba(HCO_3)_2,K_2S\)

D. Hai dung dịch: \(Ba(HCO_3)_2,K_2SO_4\)

Hướng dẫn giải

Hợp chất KCl \(Ba(HCO_3)_2\) \(K_2CO_3\) \(K_2S\) \(K_2SO_4\)
\(H_2SO_4\) - \(\downarrow trắng\), \(CO_2\uparrow\) (sủi bọt) \(CO_2\uparrow\) (sủi bọt) \(H_2S\uparrow \) sủi bọt mùi trứng thối -

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP