Bài 41 Nhận biết một số chất khí...

Bài 41. Nhận biết một số chất khí - Bài 1 trang 177 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt hai khí \(CO_2\)\(SO_2\) được không ? Tại sao ?

Hướng dẫn giải

Không thể dùng nước vôi trong để phân biệt hai khí \(CO_2\)\(SO_2\) vì đều tạo ra kết tủa trắng \(CaCO_3\), \(CaSO_3\), các kết tủa này tan trong các axit mạnh

\(Ca(OH)_2+ CO_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow +H_2O\)

(trắng)

\(Ca(OH)_2+SO_2\rightarrow CaSO_3\downarrow + H_2O\)

(trắng)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP