Bài 34 Crom và hợp chất của Crom...

Bài 34. Crom và hợp chất của Crom - Bài 5 trang 155 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Khi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam \(O_2\) và 1 mol crom (III) oxit. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và xem xét natri đicromat đã bị nhiệt phân hoàn toàn chưa?

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{O_2}=\dfrac {48}{32}=1,5(mol)\)

\(Na_2Cr_2O_7 \xrightarrow[]{t^o} Na_2O +Cr_2O_3 + \dfrac {3}{2}O_2\)

1mol 1mol 1,5mol

\(\Rightarrow Na_2Cr_2O_7\) chưa bị nhiệt phân hết

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP