Bài 36 Năng lượng liên kết của hạt...

Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân - Giải câ...

0
Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân - Giải câu 8 Trang 187 - Sách giáo khoa Vật lí 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Phản ứng:

\(_{3}^{6}\textrm{Li}+_{1}^{2}\textrm{H}\rightarrow 2(_{2}^{4}\textrm{He})\)

tỏa năng lượng 22,4 MeV. Tính khối lượng nguyên tử của \(_{3}^{6}\textrm{Li}\). ( Khối lượng nguyên tử của \(_{1}^{2}\textrm{H}\)\(_{2}^{4}\textrm{He}\) lần lượt là 2,01400u và 4,00150u).

Hướng dẫn giải

Phản ứng: \(_{1}^{2}{H}+_{3}^{6}{Li}\rightarrow 2({2}^{4}{He})\)

Năng lượng tỏa ra trong phản ứng:

\(W=(m_H+m_{Li}-2m_{He})c^2\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{22,4}{931,5}uc^2=(m_H+m_{Li}-2m_{He})c^2\)

\(\Leftrightarrow 0,024u=m_H+m_{Li}-2m_{He}\)

\(\Leftrightarrow m_{Li}=0,024u+2m_{He}-m_H\)

\(\Leftrightarrow m_{Li}=0,024u+2.4,0015u-2,0114u\)

\(\Leftrightarrow m_{Li}=6,0129u\)

Khối lượng hạt nhân của \(_{3}^{6}{Li}\) bằng 6,0129u

Khối lượng nguyên tử \(_{3}^{6}{Li}\) bằng:

\(m=m_{Li}+3m_e=6,0129u+3.0,00055u=6,01455u\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP