Bài 38 Phản ứng phân hạch - Giải...

Bài 38. Phản ứng phân hạch - Giải câu 5 Trang 198 - Sách giáo khoa Vậ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Xét phản ứng phân hạch:

\(_{0}^{1}{n}+_{92}^{235}{U}\rightarrow _{39}^{94}{Y}+_{53}^{139}{I}+3(_{0}^{1}{n})+\gamma\)

Tính năng lượng toả ra khi phân hạch một hạt nhân \(_{}^{235}\textrm{U}\)

Cho biết \(_{}^{235}\textrm{U}=234,99332 u\)

\( _{}^{139}\textrm{I}=138,89700u\)

\(_{}^{94}\textrm{Y}=93,89014u\)

Hướng dẫn giải

Phản ứng phân hạch:

\(_{0}^{1}{n}+_{92}^{235}{U}\rightarrow _{39}^{94}{Y}+_{53}^{139}{I}+3(_{0}^{1}{n})+\gamma\)

Tổng khối lượng của các hạt nhân trước tương tác là:

\(M_0=m_n+m_U\)

Tổng khối lượng của các hạt nhân sau tương tác là:

\(M=m_1+m_Y+3m_n\)

Năng lượng tỏa ra khi phân hạch một hạt nhân \(_{92}^{235}{U}\) là:

\(W=(M_0-M)c^2\)

\(=[(m_n+m_U)-(m_I+m_Y+3m_n)]c^2\)

\(=[(234,99332u+1,00866u)-(138,89700u+93,89014u+3.1,00866u)]c^2\)

\(=0,18886u.c^2\)

\(=0,18886.931,5\dfrac{MeV}{c^2}.c^2\)

\(=175,923MeV.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP