Bài 39 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon -...

Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon - Bài 6 trang 177 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Khi đun nóng etyl clorua trong dung dịch chứa \(KOH\)\(C_2H_5OH\), thu được:

A. Etanol ; B. Etilen

C. Axetilen ; D. Etan

Hướng dẫn giải

\(C_2H_5Cl \xrightarrow[]{t^0, KOH, ancol} CH_2=CH_2 + KCl + H_2O\)

Thu khí etilen. Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP