Bài 39 Phản ứng nhiệt hạch - Giải...

Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch - Giải câu 1 Trang 200 - Sách giáo khoa V...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho trong bảng ở cuối sách (SGK)

Hướng dẫn giải

\(_{1}^{2}{D}+_{1}^{3}{T}\rightarrow _{2}^{4}{He}+_{0}^{1}{n}\)

Khối lượng của hạt nhân là:

\(m_D=2,01345u; m_T=3,0155u\)

\(m_{\alpha}=4,0015u; m_n=1,00866u\)

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1 hạt nhân \(\alpha\) bằng:

\(W=[(m_D+m_T)-(m_{\alpha}+m_n)]c^2\)

\(=[(2,01345u+3,0155u)-(4,0015u+1,00866u)]c^2\)

\(=0,01879uc^2\)

\(=0,01879.931,5 \dfrac{MeV}{c^2}.c^2=17,5MeV.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP